Vidurinis ugdymas

Mokiniui privalomieji bendrojo ugdymo dalykų kursai:

 •         Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)
 •         Lietuvių kalba ir literatūra
 •         Užsienio kalba (viena)
 •         Matematika
 •         Istorija arba geografija
 •         Vieną dalyką iš gamtos mokslų: biologija, fizika, chemija
 •         Vieną iš menų ar technologijų: dailė, muzika, teatras arba technologijos
 •         Fizinis ugdymas: fizinis ugdymas arba pasirinkta sporto šaka

Dalykų  kursai:

 • Dalyko bendrojo kurso programa (B) perteikia dalyko pagrindus, užtikrinančius bendrą kultūrinį mokinių išprusimą, taip pat patirtį ir gebėjimus, būtinus tenkinti praktines gyvenimo reikmes.
 • Dalyko išplėstinio kurso programa (A) savo turiniu yra platesnė už to paties dalyko bendrojo kurso programą, apima žinių, gebėjimų ir nuostatų visumą, orientuotą į nuodugnesnes tam tikros srities studijas.
 • Užsienio kalbų programa, pateikiama kursais, orientuotais į Europos sąjungos siūlomus A1 ir A2, B1 ir B2 kalbos mokėjimo lygius;
 • A1 ir A2 lygiai atitinka trečios užsienio kalbos mokėjimo lygį;
 • B1 – antros užsienio kalbos;
 • B2 – pirmos užsienio kalbos.

Dalykų ir pamokų skaičius:

 • Per dvejus metus (III-IV G kl.) mokomųjų dalykų mažiausiai gali būti 8.
 • Kursų A ir B skaičius neribojamas, galima visus dalykus mokytis tik B kursu.
 • Galimas mažiausias savaitinių pamokų skaičius tiek III G tiek IV G klasėje – 28 pamokos.

Comments are closed.