Tėvų informavimas

1. Apie mokinių pasiekimus tėvai nuolat informuojami žodžiu ir raštu.
2. Pagrindinė tėvų informavimo priemonė gimnazijoje – el. dienynas ,,mano dienynas“ (www.manodienynas.lt), į kurį įrašomi ne tik mokinio pažymiai, bet ir lankomumas, pagyrimai, pastabos bei kita tėvams aktuali informacija.
3. Klasių auklėtojai kas mėnesį informuoja mokinių tėvus apie vaiko mokymąsi ir lankomumą, pasibaigus pusmečiui tėvams pateikia informaciją apie pusmečio lankomumo ir pažangumo rezultatus.
4. Daugiausia be pateisinamos priežasties pamokų per mėnesį praleidusių mokinių tėvams pateikiami pranešimai raštu.
5. Papildomam mokinių tėvų informavimui gimnazijoje organizuojami tėvų susirinkimai. Mažiausiai vieną kartą per metus gimnazija organizuoja bendrus tėvų susirinkimus pagal klasių koncentrus. Atskirų klasių mokinių tėvų susirinkimus organizuoja klasių auklėtojai pagal poreikį, bet ne rečiau kaip tris kartus per metus.
6. Išskirtiniais atvejais tėvai informuojami telefonu, laišku, kviečiami į gimnaziją pokalbiui su mokytojais ir administracija, vaiko gerovės komisija.
7. Mokinių tėvams papildoma informacija, susijusi su ugdymo proceso organizavimu, gimnazijos veikla, teikiama interneto svetainėje (www.silogimnazija.lt), stenduose, gimnazijos laikraščiuose ,,Viltys“ ir ,,Šiliukas“, lankstinukuose.

 Konferencijos „Tėvai pasikeitusiame pasaulyje: kaip nepamesti savęs ir suprasti vaikus“ nuoroda:

https://www.youtube.com/watch?v=3AD7t82N_zg

 

 

 

Comments are closed.