Individualaus vidurinio ugdymo plano keitimo tvarka

Individualaus ugdymo plano keitimo tvarka

Keisti dalyką, dalyko kursą, modulį mokinys gali tik pusmečio ar mokslo metų pabaigoje (arba baigęs modulio programą), IV G klasių mokiniai –  ne vėliau kaip iki pirmo pusmečio pabaigos. Jei įskaita išlaikoma pusmečio ar mokslo metų pabaigoje, įvertinimas, prie kurio pažymimas kursas raidėmis B arba A, įrašomas stulpelyje prie pusmečio ar metinių pažymių.
Keitimo tvarka:
• mokinys rašo motyvuotą prašymą direktoriui (iki gruodžio 1 d., jei nori keisti nuo antro pusmečio pradžios, ir iki balandžio 1 d., jei nori keisti nuo kitų mokslo metų pradžios) ir kreipiasi į klasės auklėtoją (prašymo forma raštinėje arba pas pavaduotoją);
• klasės auklėtojas įvertina (dalykų skaičius, valandų skaičius) keitimo galimybes;
• klasės auklėtojas (su mokiniu kartu) kreipiasi į direktoriaus pavaduotoją ugdymui dėl galimybės patenkinti prašymą;
• mokinys informuoja dėstančius mokytojus (pasirašytinai prašymo formoje); prašymą grąžina direktoriaus pavaduotojui;
• direktoriaus pavaduotojas ugdymui įvertina keitimo galimybes, užregistruoja prašymą ir kreipiasi į direktorių (direktorius vizuoja prašymą);
• dalyko mokytojas supažindina su programų skirtumais, nurodo įskaitos organizavimo laiką;
• mokinys savarankiškai (arba konsultuojamas mokytojo) pasiruošia įskaitai (jeigu mokinys pageidauja mokytis pagal bendrojo kurso programą ir jį tenkina išplėstinio kurso įvertinimas, įskaitos laikyti nereikia).
• keisti dalyką ar dalyko kursą mokinys gali atsiskaitęs (išlaikęs įskaitą) iš naujai pasirinkto dalyko programos ar dalyko kurso skirtumo. Individualaus ugdymo plano keitimas tvirtinamas direktoriaus įsakymu.
• direktoriaus pavaduotojas ugdymui (gali ir mokytojas) individualiųjų ugdymo planų keitimus fiksuoja elektroniniame dienyne.

___________________

Comments are closed.