Individualaus vidurinio ugdymo plano keitimo tvarka

Individualaus ugdymo plano keitimo tvarka

 1. Mokinys, besimokydamas pagal vidurinio ugdymo programą, gali keisti:
  • lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos dalykų programos kursą ir (ar) pasirinktus dalykus, iš kurių organizuojami tarpiniai patikrinimai, III gimnazijos klasėje iki einamųjų mokslo metų sausio 31 d. ir IV gimnazijos klasėje iki einamųjų mokslo metų lapkričio 15 d. Pakeitęs dalyko programos kursą, dalyką mokinys privalo per gimnazijos nurodytą laiką atsiskaityti už atitinkamo dalyko bendrosios programos skirtumus ir dalyvauti dalyko tarpiniame patikrinime einamaisiais mokslo metais.
  • Dalyko, dalyko programos kurso keitimas III gimnazijos klasėje po sausio 31 d. galimas gimnazijos nustatyta tvarka:
   • mokinys rašo motyvuotą prašymą direktoriui (iki balandžio 1 d., jei nori keisti nuo kitų mokslo metų pradžios) ir kreipiasi į klasės auklėtoją (prašymo forma raštinėje arba pas pavaduotoją);
   • klasės auklėtojas įvertina (dalykų skaičius, valandų skaičius) keitimo galimybes;
   • klasės auklėtojas (su mokiniu kartu) kreipiasi į direktoriaus pavaduotoją ugdymui dėl galimybės patenkinti prašymą;
   • mokinys informuoja dėstančius mokytojus (pasirašytinai prašymo formoje); prašymą grąžina direktoriaus pavaduotojui;
   • direktoriaus pavaduotojas ugdymui įvertina keitimo galimybes, užregistruoja prašymą ir kreipiasi į direktorių (direktorius vizuoja prašymą);
   • dalyko mokytojas supažindina su programų skirtumais, nurodo įskaitos organizavimo laiką;
   • mokinys savarankiškai (arba konsultuojamas mokytojo) pasiruošia įskaitai (jeigu mokinys pageidauja mokytis pagal bendrojo kurso programą ir jį tenkina išplėstinio kurso įvertinimas, įskaitos laikyti nereikia).
   • keisti dalyką ar dalyko kursą mokinys gali atsiskaitęs (išlaikęs įskaitą) iš naujai pasirinkto dalyko programos ar dalyko kurso skirtumo. Individualaus ugdymo plano keitimas tvirtinamas direktoriaus įsakymu.
   • direktoriaus pavaduotojas ugdymui (gali ir mokytojas) individualiųjų ugdymo planų keitimus fiksuoja elektroniniame dienyne.
   • pakeistus dalyką, kursą tarpiniame patikrinime dalyvaujama IV gimnazijos klasėje.

2024-06-01

Comments are closed.