MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ SĄLYGOS

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ

 

Prašymai priimti mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimami

nuo 2021 m. balandžio 1 d.

  1. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kai jam tais kalendoriniais metai sukanka 7 metai.
  2. Pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau (6 metų), kai vaikas tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau.
  3. Vaikas vieno iš tėvų (globėjų) prašymu gali būti priimamas mokytis pagal pradinio ugdymo programos dalį, skirtą antrajai klasei, jeigu mokykla, patikrinus vaiko pasiekimus, nustato jo atitiktį pirmajai klasei mokykloje numatytiems mokymosi pasiekimams.
  4. Reikalingi dokumentai į pirmą klasę:

4.1. prašymas mokytis pagal pradinio ugdymo programą (formą galite atsisiųsti Prašymas Dėl priėmimo mokytis į 1 kl. nuo 2021-09-01), nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą;

4.2. vaiko gimimo liudijimas ir jo kopija;

4.3. specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai turi pateikti Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl specialiojo ugdymo programos skyrimo ir specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo.

  1. Priėmimas mokytis pagal pradinio ugdymo programą   įforminamas mokymo sutartimi, kuri sudaroma iki pirmos mokymosi dienos. Mokymo sutartyje aptariami gimnazijos ir tėvų įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.

Prašymus siųsti el. paštu silogimnazijarastine@gmail.com

Informaciją apie priėmimą teikiama telefonu 8 380 43 247 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

 

This entry was posted in Be kategorijos. Bookmark the permalink.

Comments are closed.